Translate

2014/09/28

Update Samsung Galaxy S2 I9100 with CyanogenMod Android 4.4.4 KitKat CM11 M10 Custom ROM [How to Install]

Update Samsung Galaxy S2 I9100 with CyanogenMod Android 4.4.4 KitKat CM11 M10 Custom ROM [How to Install]


Popular custom firmware developers, CyanogenMod have released the new Android v4.4.4 KitKat CM11 M10 to Samsung's 2011 flagship smartphone Galaxy S2 (GT-I9100).
The new CM11 M10 custom ROM is based on the AOSP (Android Open Source Project) v4.4.4 KitKat OS and is said to bring customisation options to boost device performance, new visual interface, easy access to key apps and loads of personalisation options such as --
·        Theme Engine: Themes support for additional UI elements
·        Frameworks & Core Apps: CAF and other upstream updates
·        Settings: Add scramble pin feature
·        Frameworks: Long press recent apps to switch to last used app
?

·        Settings: Add soft reboot option
·        Multisim updates
·        General bug fixes (many)
·        ANT+ Support for various hardware
·        Add smart cover support
·        Add glove mode support
·        Add bug reporter and crash log uploader
·        Privacy Guard: Control NFC permissions
·        Performance tweaks and many more improvements to enhance user-experience
Prerequisites (things to remember before installing Custom ROM):
  • Though installing custom ROM improve the device's performance and UI experiences, it makes the company warranty void and they will no longer be liable to provide updates in future [users can restore warranty by flashing the device with stock-ROM].
  • Make sure the device is rooted before going forward for custom ROM installation
  • This new CyanogenMod CM11 M10 Android 4.4.4 KitKat firmware has to be installed on the Samsung Galaxy S3 GT-I9100 model only; if tried on other devices, it might get bricked [To check your device model: Go to Settings >> About phone >> model number]
  • Installation of custom ROM requires clearing of memory in the smartphone, so make sure to back all the data by installing Clockwork Mod (CWM) Recovery/ TWRP in the smartphone.
  • Make sure to install USB drivers on the PC, or else your smartphone (Samsung Galaxy S2 I9100) will not be recognized by the computer.
  • Make sure your device has more than 80 percent battery, or else there is chance of smartphone getting temporarily bricked if the installation process is interrupted in the mid-way.
[Disclaimer: This procedure is very technical and should be performed by a person with sound knowledge of rooting (or manual software installation) Android devices. If the step-by-step installation process is not followed properly, there are chances of the smartphone getting bricked or being permanently irreparable. International Business Times, India Edition cannot be held responsible for any damage or claims from readers if the procedure does not yield the required results or if the smartphone is bricked. Hence, users are advised to proceed with caution.]
Step-by-step installation procedure of CyanogenMod Android v4.4.4 KitKat CM11 M9 custom ROM on Samsung Galaxy S2 GT-I9100:
Step 1: Download CyanogenMod Android v4.4.4 KitKat custom firmware (HERE) and Google Apps (HERE) in to your PC.
Step 2: Connect Samsung Galaxy S2 I9100 to PC via USB cord.
[Note: Before plugging the phone to the computer, be sure that you have installed USB driver software, if not, click HERE to download the firmware]
Step 3: Then, place Android 4.4.4 KitKat zip file into the phone's SD card memory. [Note: Users are advised to paste the .zip file in SD card root, not in any other folder.]
[Note: Before installing the custom software, be sure that the device must have been rooted and has installed ClockworkMod Recovery tool.]
Step 4: Now, turn off the device and disconnect from the PC.
Step 5: Then perform the regular Recovery Mode sortie by press holding 'Volume (up)', 'Home' and 'Power' buttons.
Step 6: After entering the RECOVERY mode, clear the phone memory, by choosing 'wipe data/factory reset' option.
[Note: use 'Volume' keys to navigate and 'Power' button to select options, while operating under Recovery Mode]
Step 7: Now, clear the cache memory by selecting 'wipe cache partition'
Step 8: Then to go back to ClockworkMod recovery, and select 'advanced' and tap 'wipe dalvik cache' [Note: This step is optional, but many recommend this procedure so that user will not face boot loops or any other errors in the middle of custom ROM installation]
Step 9: Again come back to main recovery screen and then tap 'install zip from SD card'
Step 10: Then tap 'choose zip from sdcard' and go to Android 4.4.4 ROM .zip file in SD card and enter the installation process. [Note: use 'Volume' keys to navigate and 'Power' button to select options]
Step 11: Once done with the installation process, navigate to '+++++Go Back+++++' and re-start the device by opting 'reboot system now' seen in the recovery menu.
Now, your device (Samsung Galaxy S2 I9100) will take at a few minutes to complete the booting process.
Head to Settings >> select About phone to confirm the installation of CyanogenMod Android 4.4.4 KitKat CM11 M10 custom ROM.
 [Credits: CyanogenMod.org]

2014/09/22

Маточната шийка болка: причините, лекарства и упражнения--Dolore cervicale: cause, rimedi ed esercizi--Cervical pain: causes, remedies and exercises

Маточната шийка болка: причините, лекарства и упражненияThe болка във врата , което може да бъде придружено от виене на свят и гадене , и може да включва и лопатката и рамото , е да се отдава на някои специфични фактори, като заседналия начин на живот и навик да се предположи, неудобни пози. На симптомите са основен болка, която засяга най-вече в района на шията, можете да чуете шум в ушите ви и може да срещнете проблеми на зрението и слуха. Във всеки случай, ние не трябва да забравяме, че има конкретни мерки , за да се намеси, дори и с упражнения полезни за облекчаване на 
заболяването.
Причините
На причините за болка във врата се състои от механична набор от променени цервикален област. Това може да бъде причинено от резки движения, от простуда или лошо поза. Често се отразява и в продължение на продължителен стрес.
Много пъти болка във врата е причинено от мускулно напрежение и дискомфорт се удължава с други елементи, като дегенерация на междупрешленните дискове, стеноза на гръбначния канал или промяната на съседните прешлени органи.
Застанете на стола с гръб извит, карам на кратко разстояние от волана, сън податливи са всички нагласи, които трябва да се избягват, за да се уверите, че всичко, което не се превърне в хроничен проблем.
Лекарствата
На средствата за защита, за болки в шията , са използването на лекарства по време на нужда. Когато болката се изостря, може да се използва болкоуспокояващи. Нека помним, обаче, това е начинът на живот, който трябва да се промени, като се започне от "предлагането .
В този смисъл е от решаващо значение прием на витамин D, който се съдържа в аншоа, сьомга и риба тон. Вие трябва да изберете храни, богати на омега-6 мастни киселини и омега 3, като например бобови растения, яйца, риба, соя, ядки и зехтин. В допълнение, не трябва да се пренебрегва, за да се пие много минерална вода, която съдържа висок процент на калций.
Може също да е полезно да билкови лекарства с противовъзпалителни вещества, които играят. В тази връзка, ние може да си спомни сладкия корен и Бах цветя , но също така и етерично масло от розмарин.
Упражненията
Има ли някакви упражнения за болки във врата , че можем да практикуват по много прост и служат за разхлабване на напрежението . Ето някои от тях.
Стоейки, наклонете главата си на дясно и на ляво, като се уверите, за да го направим много бавно. После вдигна ръката му и надолу, от друга, ги натиснете назад и след това обратно на позицията.
Друго упражнение е да се държи с една ръка главата си, упражнявайки странично сцепление, първо надясно и после наляво; раменете си, трябва да се задържи.
Можете също да опитате да бавно завъртете лицето си нагоре, докато сте наклони главата си назад.

 I T A L I A N O 

Dolore cervicale: cause, rimedi ed esercizi

Il dolore cervicale, che può essere accompagnato dalle vertigini e dalla nausea e può coinvolgere anche la scapola e le spalle, è rapportabile ad alcuni fattori specifici, come la sedentarietà e l’abitudine ad assumere posture scorrette. I sintomi principali consistono in un dolore che interessa soprattutto la regione della nuca, si possono sentire dei ronzii alle orecchie e si possono riscontrare dei disturbi della vista e dell’udito. In ogni caso, non dobbiamo dimenticare che esistono specifici rimedi per intervenire, anche con esercizi utili ad alleviare il disturbo.
Le cause
Le cause del dolore cervicale consistono in un assetto meccanico alterato della regione cervicale. Tutto ciò può essere provocato da movimenti bruschi, da colpi di freddo o da una postura sbagliata. Spesso influisce anche un periodo di stress prolungato.
Molte volte la cervicalgia è causata da tensioni muscolari e il disagio viene ampliato da altri elementi, come la degenerazione dei dischi intervertebrali, la stenosi del canale vertebrale o l’alterazione dei corpi vertebrali adiacenti.
Stare con la schiena inarcata sulla sedia, guidare a distanza ravvicinata dal volante, dormire proni: sono tutti atteggiamenti che andrebbero evitati, per fare in modo che il tutto non diventi un problema cronico.
I rimedi
rimedi per il dolore cervicale consistono nell’utilizzo di farmaci al momento del bisogno. Quando il dolore diventa acuto, si possono utilizzare degli antidolorifici. Ricordiamoci però che è lo stile di vita che va cambiato, a partire dall’alimentazione.
In questo senso si rivela fondamentale l’apporto di vitamina D, contenuta nelle acciughe, nel salmone e nel tonno. Bisognerebbe scegliere cibi ricchi di acidi grassi omega 6 e omega 3, come legumi, uova, pesce, soia, frutta secca e olio extravergine di oliva. Inoltre non si dovrebbe trascurare di bere molta acqua minerale naturale, che contenga un’elevata percentuale di calcio.
Può essere utile ricorrere anche alla fitoterapia, con delle sostanze che svolgano un’azione antinfiammatoria. A questo proposito, possiamo ricordare la liquirizia e i fiori di Bach, ma anche l’olio essenziale di rosmarino.
Gli esercizi
Esistono degli esercizi per il dolore cervicale, che possiamo praticare in maniera molto semplice e servono a sciogliere le tensioni. Eccone qualcuno.
In piedi, inclinate il capo a destra e a sinistra, avendo cura di farlo molto lentamente. Poi alzate un braccio e abbassate l’altro, spingeteli indietro e poi invertite la posizione.
Un altro esercizio consiste nel tenere una mano sulla testa, esercitando una trazione laterale, prima verso destra e poi a sinistra; le spalle devono essere tenute ferme.
Potete provare anche a rivolgere lentamente il viso verso l’alto, fino a quando avrete la testa rovesciata all’indietro.

E N G L I S H

Cervical pain: causes, remedies and exercises

The neck pain , which may be accompanied by dizziness and nausea and may also involve thescapula and shoulder , is referable to some specific factors, such as sedentary lifestyle and habit to assume awkward postures. The symptoms are a major pain that affects especially the region of the neck, you can hear the ringing in your ears and you may encounter glitches of sight and hearing. In any case, we should not forget that there are specific remedies to intervene, even withexercises useful to alleviate the disorder
Le cause
The causes of neck pain consist of a mechanical set of altered cervical region. This can be caused by sudden movements, from colds or bad posture. Often also affects a period of prolonged stress.
Many times neck pain is caused by muscle tension and discomfort is extended by other elements, such as the degeneration of the intervertebral discs, stenosis of the spinal canal or the alteration of the adjacent vertebral bodies.
Stand on the chair with her back arched, drive a short distance from the steering wheel, sleep prone are all attitudes that should be avoided, to make sure that everything does not become a chronic problem.
The remedies
The remedies for neck pain are the use of drugs at the time of need. When the pain becomes acute, can be used painkillers. Let us remember, however, that is the way of life that needs to be changed, starting from ' supply .
In this sense is crucial intake of vitamin D, which is contained in anchovies, salmon and tuna. You should choose foods rich in omega 6 fatty acids and omega 3, such as legumes, eggs, fish, soy, nuts and olive oil. In addition, you should not neglect to drink plenty of mineral water, which contains a high percentage of calcium.
It may also be helpful to use herbal medicine with anti-inflammatory substances that play. In this regard, we can remember the licorice and Bach flowers , but also the essential oil of rosemary.
The exercises
Are there any exercises for neck pain , that we can practice in a very simple and serve to loosen the tension . Here are a few.
Standing, tilt your head to the right and to the left, making sure to do it very slowly. Then he raised his arm and down the other, push them back and then reverse the position.
Another exercise is to keep one hand on your head, exerting a lateral traction, first to the right and then left; your shoulders should be held down.
You can also try to slowly turn your face upward, until you have your head tilted back

.2014/09/16

Проф. Неумивакин - Диабет и рак са измислени заболявания-всички болести са лечими

Проф. Неумивакин - Диабет и рак са измислени заболявания-всички болести са лечими
Името на проф. Иван Павлович Неумивакин* повече от 40 години се свързва с алтернативната медицина. Диабет и рак са измислени заболявания, паркинсон не съществува, ако имате здрави черва – това се постига с гимнастика, ходенето гони хипертонията, категоричен е ученият, създал медицината за космонавти
Проф. Неумивакин, нова вид медицина ли проповядвате?
- Занимавам се единствено с познанието за личната отговорност на всеки човек за собственото му здраве. Също така изучавам законите на физиологията, по които функционира човешкият организъм. Днешната медицина не прилага и не се придържа към тези закони, макар че без тях няма как да се излекува каквото и да било заболяване. В днешно време сякаш се предпочита да се дават купчини пари за скъпи лекарства и модерна апаратура.
В България над 20 години има споровете относно алтернативната медицина
- Да, и в момента по телевизията показват как е невъзможно човек да се излекува от болестта на Паркинсон, например, въпреки че немалък брой лекари разбират как точно стоят нещата. Проблемът е в това, че никой не желае да променя системата.Изучават се болести като тази на Паркинсон и множествена склероза, които въобще не съществуват
Това не е ли много крайно мнение?
- Съществува основно болестно състояние на стомашно-чревния тракт. Тези болни са със запек по 10-15 дни, червата им не функционират. А това е тежко отравяне, по-лошо от поемане на радиация дори. И докато работата на червата не се нормализира, нищо не може да се направи за тези хора.
Официалната медицина сякаш не е излекувала нито един от тях напълно, защо?
- Разчита се само на лекарства – там е проблемът. Когато се лекуват при нас тези хора след 2-3 месеца вече ходят на пазар, ръцете им не треперят. Мен са ме обвинявали в използване на неразрешени лекарства и едва ли не ме изкараха престъпник. Аз обаче не се предадох и издадох книгата „Пътят за избавяне от болести, които не съществуват – хипертония, диабет. “ Хипертония няма – състоянието, което наричат тежка хипертония, се лекува за 2-3 месеца. А що се отнася до диабета, ще ви препоръчам новата си книга „Диабетът: митове и реалност“. Как да кажа, че има диабет, когато няма такъв?
Нали все пак има над 300 милиона души в целия свят, които страдат от това, че задстомашната жлеза не изработва инсулин?
- Задстомашната жлеза е просто един работник. При нас дори съществува обществена организация „Довиждане, диабет“ – след 2 седмици – и диабет няма! Само с физкултура около един час всеки ден. Но и още нещичко… Тялото – това е нашият двигател. По-добре трябва да се грижим за този мотор, а не да страдаме и пием лекарства. Диабетиците трябва да отделят особено голямо внимание на краката си. Там е цялата система. Нужна е всекидневна гимнастика.
И ще започне да изработва инсулин?
- Разбира се! Всичко това е физиология. Нужно е там, вътре в нашия организъм, да се създадат нормални условия за живот на клетките. Вижте само с какво тъпчат децата сега – всякакви сладкиши със стабилизатори, оцветители, кока-кола и т.н. На 3-4 годинки има деца с диабет. На организма е нужна само тази захар, която се образува като краен продукт от преработването на храната. А от сегашните „нови“ продукти захарта в кръвта веднага се покачва, задстомашната жлеза е принудена да изработва повече инсулин. Но тя не е вечна, задъхва се.
Вече откриват диабет дори при кърмачета…
- Това е от родителите, от майката най-вече – не обаче в смисъла на наследственост. Когато майката е била бременна, е яла повече излишни неща и ето – у детето се развива диабет. Предразположеност, разбира се, съществува, но, образно казано, при равни условия. Ако детето живее както родителите си – в смисъл на хранене и поведение, болестта ще се появи точно на този фон.
В нашия център са идвали цели семейства с диабет – бабата, майката, бащата, но детето няма диабет. Възрастните са разбрали каква е същността на диабета и са се постарали детето им да живее по друг начин – повече физкултура, закаляване, здравословно хранене, консумация на полезни продукти като моркови и т.н. А захар – само по големи празници и на рождения ден. И диабет няма. Както няма и рак.
Извинете, но това също звучи като някаква фантастика…
- Ракът е състояние, до което неграмотните хора сами са се докарали. Човек преминава границата на „замърсяване“ на организма. Само по дъговата обвивка на окото мога да определя степента на това замърсяване при даден човек за 5 минути. Условно казано, ако мръсотията в организма е 35 процента, човек може да има язва, перфорация или възпаление.
Но когато тя вече е вече 36, 37, 38 процента, аз казвам: ако днес все още няма онкологична проява, утре или вдругиден ще има. В мръсотия клетката не може да съществува нормално, тя започва да мутира. Когато масата на тези клетки превиши критичната точка, както при ядрен взрив, вече нищо не може да се направи. И ето това се нарича метастази.
Как можем да се справим с тази мръсотия?
- Половината болести могат да се излекуват само с вода. Хората спряха да пият вода, особено по-възрастните. А трябва да се пие минимум литър и половина, два, през лятото дори по три литра вода на ден. А може и повече. Чистата вода – това е електролит, това е енергия и информация, която тя носи. Защо бабите баят на водата – шепнат й добри и хубави думи и от това тя започва да работи?
Тази информация, заключена във водата, започва да работи. Ако човек пие малко вода, кръвта се сгъстява и сърцето не може да я изтласква нормално… Това е природен закон, който днес официалната медицина изцяло игнорира. Почивката близо до вода също е най-полезна и разтоварваща. А къде е сърцето? Аз твърдя, че сърцето е в петите.
В какъв смисъл?
- Имам предвид капилярите. Ако капилярите работят лошо, а сърцето не може да изтласка сгъстената кръв, тя се натрупва в големите кръвоносни съдове, кръвното налягане се повишава и… ето ви хипертония
А кое кара капилярите да работят лошо?
- Те се намират в мускулите. Затова трябва да се прави физкултура, гимнастика, много движения. Гимнастиката е задължителна всеки ден. Ако днес вие не отделите поне половин час за гимнастика, този ден за вас е загубен. В случая възрастта не играе никаква роля. За възрастните хора това е особено важно.
Разбира се, могат да се направят изключения. Примерно по празници и някакви събития и срещи. Но след това отново трябва да подновите системата си. В момента всичко се разделя на съставни части. Но ако разглеждаме човека на ниво цялостен организъм, излиза, че заболявания просто няма. Например една болест като витилигото се лекува за 2-3 месеца, заедно с други заболявания. Просто чрез прочистване на организма.
Говорите за прочистване на организма и всичко изглежда много лесно, но какво всъщност означава това?
- Когато не сте сдъвкали достатъчно добре храната, когато пиете вода по време на ядене, вие сте направили всичко възможно тя да не се преработи. Нашият организъм е устроен много интересно. Стомашният сок съдържа солна киселина. Хлябът и кашата се преработват за половин час, максимум един и концентрацията на киселината е по-слаба. Месото, рибата, яйцата изискват по-силна киселина и 2-3 часа време за разлагане. А пък за мазните храни, за пържените са необходими поне 4 часа, за да се преварят в тази киселина.
Вие сте взели някаква течност и сте я изпили. И по този начин сте разредили стомашния сок, намалили сте концентрацията на киселината и храната съответно започва да гние. Тези гнили остатъци се натрупват по вътрешната стена на дебелото черво. Никаква клизма не би могла да ги отстрани. Всичко това се абсорбира и всмуква, става неделима част от клетката. Оттук мръсотията отива в черния дроб. Ето откъде идват 30-35-те процента замърсяване.
Всичко това се насочва от черния към белите дробове, където вече не достига кислород. След това сърцето прекарва мръсотията в бъбреците – също толкова замърсени, както и черният дроб. И накрая – в ставите и в кръвоносните съдове. Научете се да се храните правилно, дъвчете дотогава, докато цялата приета храна не се просмуче със слюнка. Не е толкова трудно да се разбере, че добре сдъвканата храна ще отиде в стомаха гладко, като по масло. Пийте вода преди ядене. Изпивайте на ден от литър и половина до 3 л. вода. Наситете организма си с вода като промиваща система и всичко ще заработи както трябва.
Вие казвате, че трябва да пием вода преди ядене?
- Разбира се. Но на чаша вода можете да капвате по 5-10 капки кислородна вода.
Това не е ли опасно?
- Кислородната вода е нужна, за да работи защитният механизъм на имунната система. Той убива и доубива всички наши вътрешни врагове. А 5-10 капки наистина не са малко. В моята практика се е случвало дори при 1-2 капки човек да изгуби съзнание.
Но ако пием дневно 10 чаши вода с по 10 капки кислородна вода в нея, това вече са 100 капки. Не е ли много?
- В случая кислородната вода действа като катализатор – превежда в действие всички реакции. И основното е, че тя започва мощно да преработва и да изхвърля от организма всичкия боклук, който се е натрупал в него. Понякога, след 7 до 10 дни от организма излиза рядка мръсотия, която мирише много лошо. Това означава, че организмът се изчиства.
Говори се, че има случаи, когато кислородната вода е изгаряла лигавицата на стомаха на някои хора…
- Окисът не е панацея. Най-важното е дозата да не се превишава.
Какво трябва да правим, за да запазим здравето си?
- Най-важното е да използвате естествените механизми, заложени от природата, и да се научите правилно да се отнасяте към здравето си. Това е цяла система, включваща физкултура, хранене, екология, периодично прочистване на организма. Задължително трябва да пиете вода. Във водата е истината.
Ако промените начина си на живот, можете да излекувате всяко заболяване, дори рак. Та нали причината за него е същото това замърсяване, затлачване на организма. Наскоро четох за жена, която била с рак на белите дробове и с метастази. Отказали да я оперират. Тя започнала да се закалява и да води здравословен начин на живот. Сега вече е на 80 години, а наскоро поставила световен рекорд по маратонско бягане и получила златен медал. Много важна е оптимистичната психологична настройка. На човек трябва всичко да му е наред, особено у дома.
*Проф. Иван Павлович Неумивакин е доктор на медицинските науки, лауреат на държавни отличия, член на Руската академия на естествените науки. Автор е на повече от 200 научни разработки, изобретател със защитени 85 авторски документа. 30 години специализира космическа медицина. Той е бащата на уникалната болница, известна като „болница в космическия кораб“. Той е разработил множество принципи и методи за оказване на медицинска помощ на космонавтите по време на полет, особено при тези с по-голяма продължителност. Негови открития се използват и от американските специалисти в НАСА. Интервюто се него бе публикувано на bgmak.eu.

2014/09/02

Българското кисело мляко

Българското кисело мляко

За българското кисело мляко, което е нашумяло в началото на XX век със своите уникални свойства, се носят легенди.
В езиците на Западна Европа самата дума за кисело мляко се появява преди век в съчетанието „български йогурт”. Популярността на киселото мляко се дължи на млад български учен от катедрата по бактериология на Женевския университет, който през 1905 г. открива „виновника” за превръщането на прясното мляко в кисело – това е пръчковидна бактерия в съчетание с кълбовидна бактерия. Тя е изолирана от овчето кисело мляко.
Откритието на Стамен Григоров прави добро впечатление на руския учен и бъдещ нобелов лауреат Иля Мечников. Стига до извода, че причината, която води организма към неговото загиване, са гнилостните процеси в стомаха на човека, които бавно го „отравят”.
Prof.-Stamen-Grigirov
Проф. Стамен Григоров
Изследвайки новооткритата бактерия „бацилус булгарикус”, той констатира, че има способността да убива гнилостните микроорганизми в червата и така укрепва организма.
Влиянието на киселото мляко върху дълголетието той намира в статистическите данни за столетниците в отделните страни. Класацията по онова време се води от България, където киселото мляко е основна храна от незапомнени времена.
Оттогава започва спорът дали киселото мляко е измислено от българите или е просто една по-лековита разновидност на продукта. Има различни версии.

Още прабългарите са познавали киселото мляко

Една от тях е, че прабългарите, конен народ, който идва към Европа от Азия, практикували пиенето на ферментирало мляко от кобила. В последствие, когато българите минали към по-уседнал начин на живот, започнали да консумират и ферментирало овче мляко, като го превръщали в гъсто кисело мляко. Според историците прадедите ни го наричали „катък”.
Думаа „йогурт” има безброй исторически хипотези. Една от тях е, че именно българите са въвели консумацията на кисело мляко в Османската империя. През 1345 година българите в Тракия били нападнати от турци, които отвели със себе си в Мала Азия огромни стада овце и много български пленници. От млякото на стадата, българските пленници приготвяли кисело мляко, което било единствената им храна.
Дотогава турците не употребявали киселото мляко за храна. Никъде в историята им не се говори за кисело мляко, твърди д-р Попдимитров. Наричали са го „яурт” – дума, която няма нищо общо с „мляко” или „храна”. Историците твърдят, че към средата на XIX век до Балканската война /1912-1913 г./, млекарниците в Цариград са били собственост на българи. Млекарите, които първоначално приготвяли киселото мляко за българския народ, постепенно въвели употребата му и сред турското население.

Българското кисело мляко дебютира в Западна Европа като лекарство

Българското кисело мляко прави първата си поява в Западна Европа като лекарство. Френският крал Франсоа І (1515-1547) страдал от неизлечима болест на стомаха. Вълшебното средство, което излекувало краля, било овчето кисело мляко. Тъй като българското кисело мляко бързо се вкиселява, не можело да издържи дългия път, затова лекарят довел със себе си и стадо овце. За кратко време приемът на киселото мляко става много известен във френския кралски двор.
До средата на XX век във Франция, както и в други западноевропейски страни, киселото мляко се продавало само в аптеките в малки дози като лекарство за стомашни проблеми. Любопитно е, че емигранти от Балканите и Украйна научили французите да ползват киселото мляко като храна. Един от тях е Петър Горгачев, който живее в Париж.
Отначало продуктът не се харесвал, но добрите му вкусови качества и ефект върху храносмилането постепенно го наложили на пазара. През 50-те години френската държава разпоредила задължителното му включване в менюто на детските градини и училищните столове. Така възниква индустриалното производство на кисело мляко във Франция. Но това, което там се нарича „йогурт”, няма нищо общо с българското кисело мляко и специфичните му млечно-кисели бактерии.

Откривателят на „лактобацилус булгарикус“ отказва шеметна кариера в Бразилия, за да се върне в Трън

Преди 2 години в България бе издигната статуя на откривателя на млечнокиселата бактерия, проф.Стамен Григоров. Той е разработил и първата противотуберкулозна ваксина. След откритието му на „лактобацилус булгарикус”, той получава много предложения. Неговият професор в Женева Леон Масол го поканил да оглави катедрата по бактериология, а по-късно му предлагат и да оглави филиал на Института „Пастьор” в Бразилия.
Младият българин обаче предпочита да се завърне и да работи в родината си, където оглавява болницата в родния си град Трън. Като военен лекар Григоров участва във Втората балканска война /1913 г./ и в Първата световна война. Награден е с орден „За храброст” и златен медал „Червен кръст”. През 30-те години е поканен в Милано, където успешно прилага своята противотуберкулозна ваксина в белодробните санаториуми на Италия. Когато през октомври 1945 г. умира, всички европейски радиостанции разпространяват тъжната вест за кончината на големия учен.

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...