Translate

Showing posts with label HEMP. Show all posts
Showing posts with label HEMP. Show all posts

2023/08/27

КОНОП HEMP

ЧУДОТО  КОНОПГодината е 1914. Годините на Първата световна война и фермерите, които култивират "коноп" за щатски долари... Запазете това в съзнанието си и продължете да четете.
Индустриалният канабис не е само земеделско растение!
Това е противоотровата срещу петрола и долара!

КАК БЕШЕ ЗАБРАНЕН КОНОПЪТ?

👉1. Един декар коноп произвежда толкова кислород, колкото 101 декара гора.
👉2. Отново, един декар коноп може да произведе същото количество хартия като 16 декара дървета.
👉3. Докато конопът може да се превърне в хартия 8 пъти, дървото може да се превърне в хартия 3 пъти.
👉4. Конопът расте за 4 месеца, дървото за 20-50 години.
👉5. Канабисът е истински уловител на радиация.
👉6. Канабисът може да се отглежда навсякъде по света и се нуждае от много малко вода. Освен това, тъй като може да се предпази от насекоми, не се нуждае от пестициди.
👉7. Ако текстилът, изработен от коноп, стане широко разпространен, пестицидната индустрия може да изчезне напълно.
👉8. Първите дънки са направени от коноп; дори думата "KANVAS" е името, дадено на продуктите от коноп.
Конопът също е идеално растение за направата на въжета, чанти, обувки, шапки.
👉9. Намаляване на ефектите от химиотерапията и радиацията при лечението на канабис, СПИН и рак; Използва се при най-малко 250 заболявания като ревматизъм, сърце, епилепсия, астма, стомах, безсъние, психология и заболявания на гръбначния стълб.
👉10. Белтъчната стойност на конопеното семе е много висока и двете мастни киселини в него не се срещат никъде другаде в природата.
👉11. Конопът е дори по-евтин за производство от соята.
👉12. Животните, хранени с канабис, не се нуждаят от хормонални добавки.
👉13. Всички пластмасови изделия могат да бъдат произведени от коноп, а конопената пластмаса е много лесна за връщане в природата.
👉14. Ако каросерията на колата е направена от коноп, тя ще бъде 10 пъти по-здрава от стоманата.
👉15. Може да се използва и за изолация на сгради; Той е издръжлив, евтин и гъвкав.
👉16. Сапуните и козметиката, направени с коноп, не замърсяват водата; Така че е напълно природосъобразен.
В Америка през 18-ти век производството му е било задължително и фермерите, които не произвеждат, са били осъждани. Но сега положението е обратното. ОТ КЪДЕ?
👎-W. Р. Хърст е собственик на вестници, списания и медии в Америка през 1900-те. Има гори и произвеждаха хартия. Ако хартията беше направена от коноп, той можеше да загуби милиони.
👎-Рокфелер беше най-богатият човек в света. Имаше петролна компания. Биогоривото, конопеното масло, беше, разбира се, най-големият му враг.
👎-Мелън беше основен акционер на компанията Dupont и имаше патент за производство на пластмаси от петролни продукти. И индустрията на канабиса заплашваше пазара му.
👎-По-късно Мелън става секретар на хазната на президента на САЩ Хувър. Тези големи имена, за които говориме, решават на срещите си, че канабисът е враг. И го елиминират. Чрез медиите те са натъпкали марихуаната в мозъците на хората като токсичен наркотик, заедно с думата марихуана.
Наркотиците от канабис бяха изтеглени от пазара, заменени от химическите лекарства, използвани днес.
За производството на хартия горите се изсичат.
Интоксикацията с пестициди и рак се увеличава.
И тогава напълнихме света си с пластмасов боклук, вредни отпадъци...THE MIRACLE OF HEMP
The year is 1914. The years of WWI and farmers growing "hemp" for US dollars... Keep this in your mind and keep reading.
Industrial cannabis is not just an agricultural plant!
This is the antidote to oil and the dollar!


HOW WAS HEP PROHIBITED?

👉1. One acre of hemp produces as much oxygen as 101 acres of forest.
👉2. Again, one acre of hemp can produce the same amount of paper as 16 acres of trees.
👉3. While hemp can become paper 8 times, tree can become paper 3 times.
👉4. Hemp grows for 4 months, the tree for 20-50 years.
👉5. Cannabis is a real radiation catcher.
👉6. Cannabis can be grown anywhere in the world and it needs very little water. In addition, since it can be protected from insects, it does not need pesticides.
👉7. If hemp textiles become widespread, the pesticide industry could disappear completely.
👉8. The first jeans were made from hemp; even the word "KANVAS" is the name given to hemp products.
Hemp is also an ideal plant for making ropes, bags, shoes, hats.
👉9. Reducing the effects of chemotherapy and radiation in the treatment of cannabis, AIDS, and cancer; Used in at least 250 diseases such as rheumatism, heart, epilepsy, asthma, stomach, insomnia, psychology, and spine disease.
👉10. The protein value of hemp seed is very high and the two fatty acids in it are not found anywhere else in nature.
👉11. Hemp is even cheaper to produce than soy.
👉12. Animals fed with cannabis do not need hormone supplements.
👉13. All plastics can be made from hemp, and hemp plastic is very easy to return to nature.
👉14. If the car body is made of hemp, it will be 10 times stronger than steel.
👉15. It can also be used for building insulation; It is durable, cheap and flexible.
👉16. Soaps and cosmetics made with hemp do not pollute water; So it is completely natural.
In 18th century America, production was mandatory and farmers who did not produce were condemned. But now the situation is the other way around. FROM WHERE?
👎-W. R. Hurst owned newspapers, magazines and media in America in the 1900s. There are forests and they produced paper. If the paper was made of hemp, he could lose millions.
👎-Rockefeller was the richest man in the world. Used to be an oil company. Biofuel, hemp oil, was, of course, his biggest enemy.
👎 - Mellon was a major shareholder of Dupont and had a patent to manufacture plastics from petroleum products. And the cannabis industry threatened its market.
👎 - Mellon later became the secretary of the treasury of the US President Hoover. These big names we talk about decide on their meetings that cannabis is the enemy. And they are eliminating him. Through the media, they have stuffed marijuana into people's brains as a toxic drug, along with the word marijuana.
Cannabis was recalled from the market, replacing the chemicals used today.
For paper production, forests are cut down.
Intoxication with pesticides and cancer is increasing.
And then we filled our world with plastic garbage, harmful waste..

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...