Translate

2023/08/27

КОНОП HEMP

ЧУДОТО  КОНОПГодината е 1914. Годините на Първата световна война и фермерите, които култивират "коноп" за щатски долари... Запазете това в съзнанието си и продължете да четете.
Индустриалният канабис не е само земеделско растение!
Това е противоотровата срещу петрола и долара!

КАК БЕШЕ ЗАБРАНЕН КОНОПЪТ?

👉1. Един декар коноп произвежда толкова кислород, колкото 101 декара гора.
👉2. Отново, един декар коноп може да произведе същото количество хартия като 16 декара дървета.
👉3. Докато конопът може да се превърне в хартия 8 пъти, дървото може да се превърне в хартия 3 пъти.
👉4. Конопът расте за 4 месеца, дървото за 20-50 години.
👉5. Канабисът е истински уловител на радиация.
👉6. Канабисът може да се отглежда навсякъде по света и се нуждае от много малко вода. Освен това, тъй като може да се предпази от насекоми, не се нуждае от пестициди.
👉7. Ако текстилът, изработен от коноп, стане широко разпространен, пестицидната индустрия може да изчезне напълно.
👉8. Първите дънки са направени от коноп; дори думата "KANVAS" е името, дадено на продуктите от коноп.
Конопът също е идеално растение за направата на въжета, чанти, обувки, шапки.
👉9. Намаляване на ефектите от химиотерапията и радиацията при лечението на канабис, СПИН и рак; Използва се при най-малко 250 заболявания като ревматизъм, сърце, епилепсия, астма, стомах, безсъние, психология и заболявания на гръбначния стълб.
👉10. Белтъчната стойност на конопеното семе е много висока и двете мастни киселини в него не се срещат никъде другаде в природата.
👉11. Конопът е дори по-евтин за производство от соята.
👉12. Животните, хранени с канабис, не се нуждаят от хормонални добавки.
👉13. Всички пластмасови изделия могат да бъдат произведени от коноп, а конопената пластмаса е много лесна за връщане в природата.
👉14. Ако каросерията на колата е направена от коноп, тя ще бъде 10 пъти по-здрава от стоманата.
👉15. Може да се използва и за изолация на сгради; Той е издръжлив, евтин и гъвкав.
👉16. Сапуните и козметиката, направени с коноп, не замърсяват водата; Така че е напълно природосъобразен.
В Америка през 18-ти век производството му е било задължително и фермерите, които не произвеждат, са били осъждани. Но сега положението е обратното. ОТ КЪДЕ?
👎-W. Р. Хърст е собственик на вестници, списания и медии в Америка през 1900-те. Има гори и произвеждаха хартия. Ако хартията беше направена от коноп, той можеше да загуби милиони.
👎-Рокфелер беше най-богатият човек в света. Имаше петролна компания. Биогоривото, конопеното масло, беше, разбира се, най-големият му враг.
👎-Мелън беше основен акционер на компанията Dupont и имаше патент за производство на пластмаси от петролни продукти. И индустрията на канабиса заплашваше пазара му.
👎-По-късно Мелън става секретар на хазната на президента на САЩ Хувър. Тези големи имена, за които говориме, решават на срещите си, че канабисът е враг. И го елиминират. Чрез медиите те са натъпкали марихуаната в мозъците на хората като токсичен наркотик, заедно с думата марихуана.
Наркотиците от канабис бяха изтеглени от пазара, заменени от химическите лекарства, използвани днес.
За производството на хартия горите се изсичат.
Интоксикацията с пестициди и рак се увеличава.
И тогава напълнихме света си с пластмасов боклук, вредни отпадъци...THE MIRACLE OF HEMP
The year is 1914. The years of WWI and farmers growing "hemp" for US dollars... Keep this in your mind and keep reading.
Industrial cannabis is not just an agricultural plant!
This is the antidote to oil and the dollar!


HOW WAS HEP PROHIBITED?

👉1. One acre of hemp produces as much oxygen as 101 acres of forest.
👉2. Again, one acre of hemp can produce the same amount of paper as 16 acres of trees.
👉3. While hemp can become paper 8 times, tree can become paper 3 times.
👉4. Hemp grows for 4 months, the tree for 20-50 years.
👉5. Cannabis is a real radiation catcher.
👉6. Cannabis can be grown anywhere in the world and it needs very little water. In addition, since it can be protected from insects, it does not need pesticides.
👉7. If hemp textiles become widespread, the pesticide industry could disappear completely.
👉8. The first jeans were made from hemp; even the word "KANVAS" is the name given to hemp products.
Hemp is also an ideal plant for making ropes, bags, shoes, hats.
👉9. Reducing the effects of chemotherapy and radiation in the treatment of cannabis, AIDS, and cancer; Used in at least 250 diseases such as rheumatism, heart, epilepsy, asthma, stomach, insomnia, psychology, and spine disease.
👉10. The protein value of hemp seed is very high and the two fatty acids in it are not found anywhere else in nature.
👉11. Hemp is even cheaper to produce than soy.
👉12. Animals fed with cannabis do not need hormone supplements.
👉13. All plastics can be made from hemp, and hemp plastic is very easy to return to nature.
👉14. If the car body is made of hemp, it will be 10 times stronger than steel.
👉15. It can also be used for building insulation; It is durable, cheap and flexible.
👉16. Soaps and cosmetics made with hemp do not pollute water; So it is completely natural.
In 18th century America, production was mandatory and farmers who did not produce were condemned. But now the situation is the other way around. FROM WHERE?
👎-W. R. Hurst owned newspapers, magazines and media in America in the 1900s. There are forests and they produced paper. If the paper was made of hemp, he could lose millions.
👎-Rockefeller was the richest man in the world. Used to be an oil company. Biofuel, hemp oil, was, of course, his biggest enemy.
👎 - Mellon was a major shareholder of Dupont and had a patent to manufacture plastics from petroleum products. And the cannabis industry threatened its market.
👎 - Mellon later became the secretary of the treasury of the US President Hoover. These big names we talk about decide on their meetings that cannabis is the enemy. And they are eliminating him. Through the media, they have stuffed marijuana into people's brains as a toxic drug, along with the word marijuana.
Cannabis was recalled from the market, replacing the chemicals used today.
For paper production, forests are cut down.
Intoxication with pesticides and cancer is increasing.
And then we filled our world with plastic garbage, harmful waste..

2023/08/23

Food,Health,Зеленчуци,Vegetable

                                       Food,Health,Зеленчуци,Vegetable


 Пaрче морков е подобно на човешкото око. Научните изследвания показват, че морковите подобряват притока на кръв и функцията на очите.

* Доматите имат четири камери като в сърцето и са червени на цвят. Всички проучвания показват, че доматите са полезни за сърцето и кръвта.
* Гроздът е с форма на сърце, всяко грозде прилича на кръвна клетка, а изследванията показват, че гроздето е сериозна храна за сърцето и кръвта.
* Орехът има вид на малък мозък. Той е полезен за мозъчните функции.
* Фасулът има бъбречен вид и подобрява бъбречната функция.
* Целина, бок чой и ревен са подобни на костите. Тези храни са полезни за костите, съотношенията на натрий са равни и 23%. Ако нямате достатъчно натрий в храната си, тялото го изтегля от костите и костите стават слаби. Тези храни са полезни за вашия скелет.
* Патладжан, авокадо и круша са насочени към здравето и функциите на матката и шийката на матката на жените, а външният им вид е подобен на тези органи. Изследванията показват, че ако жените ядат авокадо веднъж седмично, той балансира хормоните, намалява нежеланото тегло след раждането и предотвратява рака на шийката на матката.
* Смокинята е пълна със семена и расте като виси по двойки на дървото. Смокинята увеличава броя и подвижността на сперматозоидите, а също така предотвратява мъжкото безплодие.
* Външният вид на сладкия картоф е подобен на панкреаса и балансира гликемичния индекс при диабетици.
* Маслината подпомага здравето и функцията на яйчниците.
* Грейпфрут, портокал и други цитрусови плодове са подобни на женските гърди и помагат за тяхното здраве и движение на лимфата.
* Лукът прилича на телесни клетки. Той помага за отстраняване на отпадъчните материали от всички клетки на тялото. Той дори причинява сълзи, които отмиват епителните слоеве на очите.

A piece of carrot is similar to the human eye. Scientific studies show that carrots improve blood flow and eye function.
* Tomatoes have four cameras like in the heart and are red in color. All studies show that tomatoes are good for the heart and blood.
* Grapes are heart-shaped, every grape looks like a blood cell, and studies show that grapes are serious food for the heart and blood.
* Nut has the look of a small brain. It is useful for brain functions.
* Beans has a kidney shape and improves kidney function.
* Celery, bok choy and rhubarb are similar to bones. These foods are good for bones, sodium ratios are equal to 23%. If you don't have enough sodium in your food, the body pulls it from the bones and the bones become weak. These foods are good for your skeleton.
* Eggplant, avocado and pear are targeted at the health and functions of the uterus and cervical in women, and their appearance is similar to these organs. Studies show that if women eat avocado once a week, it balances hormones, reduces unwanted postpartum weight, and prevents cervical cancer.
* The fig is full of seeds and grows hanging in pairs on the tree. Fig increases the number and mobility of spermatozoids, and also prevents male infertility.
* The appearance of sweet potatoes is similar to the pancreas and it balances the glycemic index in diabetics.
* Olive supports the health and function of the ovaries.
* Grapefruit, orange and other citrus fruits are similar to female breasts and help with their health and lymph movement.
* Onions look like body cells. It helps remove waste materials from all cells of the body. He even causes tears that wash away the epithelial layers of his eyes.

2023/08/22

Лекар: Тази подправка блокира деменцията

                                            Лекар: Тази подправка блокира деменцията

При деменция мозъкът произвежда все по-малко стволови клетки, което допринася за проблеми като загуба на паметта. Но една подправка може да противодейства на тези ефекти, като стимулира производството на стволови клетки с цели 80%. Руският невролог д-р Александа Алехина споделя, че това е куркумата.  Куркума за блокиране на деменция Коментираното заболяване е съвкупност от заболявания, характеризиращи се с постепенно намаляване на мозъчната функция. При пациентите с него невроните в целия мозък се увреждат и умират - комуникацията между тях се нарушава. Това води до свиване на засегнатите области на органа. Но някои съединения в куркумата могат да насърчат растежа на нови неврони в мозъка. „Куркумата е добре известна със своето биоактивно съединение куркумин, което действа като противовъзпалително средство в мозъка, подобрявайки когнитивната функция при пациенти с Алцхаймер. Подправката съдържа второ биоактивно съединение, art-turmerone, което може също да предложи защита срещу невродегенерация чрез увеличаване на стволовите клетки", - казва неврологът Александра Алехина.

Невронните стволови клетки (НСК), намиращи се в главния и гръбначния мозък, са специални клетки, които могат да се диференцират в централната нервна система като неврони. Те са критични за мисловните процеси, тъй като пренасят съобщения до различни области на мозъка и нервната система.


„В мозъка на хората, живеещи с болестта на Алцхаймер, има малко от тези клетки. Процесът на създаване на нови неврони чрез неврогенеза е признат за потенциално лечение на болестта на Алцхаймер. Това се дължи на факта, че неврогенезата пряко засяга образуването и запазване на паметта“, допълва лекарят. Мозъкът има тенденция да произвежда нови неврони през годините на развитие, за да помогне за изграждането на невронни вериги. Те от своя страна действат като информационни "магистрали" между различните мозъчни области, които са критични за паметта. Също така куркумата се използва за облекчаване на болка и възпаление при остеоартрит. Трябва да се има предвид, че куркуминът се абсорбира слабо в кръвта, по-добре е да го ядете с мазни храни. Ползите от куркумата се засилват с правилната комбинация от подправки. Например веществото пиперин, съдържащо се в черния пипер, значително подобрява усвояването на куркумин - средно с 2000%. Подправката се препоръчва при сенна хрема, чернодробни заболявания и сърбеж. Може да се използва и при киселини. Тя съдържа етерични масла и много полезни вещества: витамини С, К и витамини от група В, желязо, фосфор, йод и калций. В 100 гр от нея се съдържат 2-7% хранителни минерали, 3-7% етерични масла, 6-8% белтъчини, 60-70% въглехидрати и 3-7% мазнини.

Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!


2023/08/21

Bread

 Факт е, че ако ядем хляб с мая, тогава дрождите, попадайки в кръвта ни, започват да се размножават, консумират нашите витамини, микроелементи, протеини.
И в същото време отделят продуктите на своята жизнена дейност - токсини, тоест дрожди паразитират в тялото ни. И смятам съвременния хляб за едно от най-ужасните изобретения на човечеството.
Съвременната мая отива в глутенови капсули по време на печене. И в червата те се освобождават от тези капсули и увреждат лигавицата, нарушават нормалната чревна микрофлора. Освен това те паразитират не само в червата, но живеят в кръвната плазма и се размножават свободно (главно чрез пъпкуване). Това може да доведе до различни видове интоксикации, гъбични заболявания, отслабен имунитет, което може да доведе до много хронични заболявания и туморни процеси.
И ако спрем да ядем съвременен хляб с мая, то само след 5 години няма да открием дрождеви клетки в кръвната плазма.
До 40-те години на миналия век се използва съвсем различен вид дрожди. Наричаха ги още „хмел“.
Тези дрожди не се противопоставят на човешката симбиотична микрофлора (т.е. не убиват полезните бактерии, живеещи в дебелото черво), но тестото втасва за около един ден, което не устройва хлебарите.
За да интензифицират производствения процес, започнаха да използват дрожди от съвсем друг вид, които официално (и това е открита информация) се считат за „условно патогенни микроорганизми“, т.е. тези, които причиняват заболяване при определени условия, това е това, което днес се нарича "термофилни дрожди". На такава мая тестото втасва за около час.
Термофилните дрожди, които сега се използват при печенето на хляб, са АНТАГОНИСТИ на ЧОВЕШКАТА СИМБИОТИЧНА МИКРОФЛОРА.
Това означава, че секретите на тези дрожди убиват онези микроби в дебелото черво, които нормално трябва да произвеждат витамини, незаменими аминокиселини, полезни биологично активни вещества и много други, необходими на човешкото тяло за пълноценно функциониране, тоест за ЗДРАВЕ.
"Като прибавим и това че този "хляб" е въглехидрат с висок гликемичен индекс (75) и изстрелва инсулина рязко и бързо защото се вдига кръвната захар а с времето това прераства в инсулинова резистентност, диабет тип 2, сърдечно съдови заболявания, ракови заболявания (раковите клетки се хранят само със захар), и мозъчно дегенеративни заболявания.
Прави ни дебели и ни разболява като в същото време особено такъв тип въглехидрати са силно пристрастяващи и предизвикват желание за постоянната им и повишена консумация."

П. Станиславски

The fact is that if we eat bread with yeast, then the yeast, entering our blood, begin to reproduce, consume our vitamins, trace elements, proteins.
At the same time, they separate the products from their vital activity - toxins, that is, yeast parasites our body. And I consider modern bread one of mankind's most terrible inventions.
Modern yeast goes into gluten capsules when baking. And in the intestine, they are released from these capsules and damage the mucus, disrupting the normal intestinal microflora. In addition, they parasitize not only in the intestine, but live in the blood plasma and reproduce freely (mainly through budging). This can lead to various types of intoxication, fungal disease, weakened immunity, which can lead to many chronic illnesses and tumor processes.
And if we stop eating modern bread with yeast, only in 5 years we will not find yeast cells in our blood plasma.
Until the 1940s, a completely different type of yeast was used. They were also called "hops".
These yeasts do not resist human symbiotic microflora (t. is. do not kill the useful bacteria living in the colon), but the dough fits for about one day, which does not suit the breadmakers.
To intensify the production process, they started using yeasts of a completely different kind, which are officially (and this is open information) considered "conditionally pathogenic microorganisms", etc. is. the ones that cause illness under certain conditions is what is called "thermophilic yeast" today. On such yeast, the dough fits in about an hour.
Thermophilic yeast, which are now used in bread baking, are ANTAGONISTS of HUMAN SYMBIOTIC MICROFLORA.
This means that the secrets of these yeast kill those germs in the colon that normally need to produce vitamins, irreplaceable amino acids, useful biologically active substances and many more that the human body needs for full functioning, i.e. HEALTH.
"In addition to the fact that this "bread" is a carbohydrate with a high glycemic index (75) and releases insulin rapidly and quickly because blood sugar raises, and over time it grows into insulin resistance, type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer diseases (cancer cells eat only sugar), and brain. degenerative diseases.
Makes us fat and sick while especially these type of carbohydrates are highly addictive and cause a desire for constant and increased consumption. "

P. Stanislavski

2023/08/16

ТУЧЕНИЦА - РЕЦЕПТИ С ТУЧЕНИЦА ТУЧЕНИЦА

ХИПОКРАТ ЛЕКУВАЛ ЖЕНСКИ БОЛЕСТИ С ТУЧЕНИЦА

Екологично изрядна е, ако си я берете сами
тученица В тученицата се съдържа мощната тройка антиоксиданти – витамините С, А, Е, и рибофлавин, ниацин, пиридоксин от групата витамини В. Съдържа още желязо, магнезий, калций, манган, калий. Има и два пигмента – също антиоксиданти – бетацианин и бетаксантин.
Заради магнезия е по-полезна от всяко друго листно растение срещу аритмия и за имунната система. Средство е и за успокояване на мигрената и срещу мускулни крампи.
Билкари твърдят, че тученицата чисти кръвта, сваля кръвното и регулира кръвната захар. Прилага се при артрит, кашлица, действа и диуретично. Хипократ я предписвал при гинекологични кръвотечения.
Тученицата съдържа и оксалова киселина, която може да кристализира като оксалатни камъни в уринарния тракт. В 100 г листа има 1,31 г от нея (в спанака са 0,97 г). Затова с тученицата е добре да се пие вода.
Бременните да я избягват, може да предизвика контракции.
Сурова и на пара
Стъблата се отрязват до корена. Готви се на ниска температура за кратко, за да се съхранят ценните съставки. Антиоксидантите й рязко спадат при пържене и варене. Но на пара тревата запазва минералите, каротините и флавоноидите.
Оценете статията
Оценка 3.4 от 79 гласували
Внимание! Материалите в Лекува.нет може да се използват само с публикуване на активен линк към оригиналния текст!

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...