Translate

Showing posts with label Vegetable. Show all posts
Showing posts with label Vegetable. Show all posts

2023/08/23

Food,Health,Зеленчуци,Vegetable

                                       Food,Health,Зеленчуци,Vegetable


 Пaрче морков е подобно на човешкото око. Научните изследвания показват, че морковите подобряват притока на кръв и функцията на очите.

* Доматите имат четири камери като в сърцето и са червени на цвят. Всички проучвания показват, че доматите са полезни за сърцето и кръвта.
* Гроздът е с форма на сърце, всяко грозде прилича на кръвна клетка, а изследванията показват, че гроздето е сериозна храна за сърцето и кръвта.
* Орехът има вид на малък мозък. Той е полезен за мозъчните функции.
* Фасулът има бъбречен вид и подобрява бъбречната функция.
* Целина, бок чой и ревен са подобни на костите. Тези храни са полезни за костите, съотношенията на натрий са равни и 23%. Ако нямате достатъчно натрий в храната си, тялото го изтегля от костите и костите стават слаби. Тези храни са полезни за вашия скелет.
* Патладжан, авокадо и круша са насочени към здравето и функциите на матката и шийката на матката на жените, а външният им вид е подобен на тези органи. Изследванията показват, че ако жените ядат авокадо веднъж седмично, той балансира хормоните, намалява нежеланото тегло след раждането и предотвратява рака на шийката на матката.
* Смокинята е пълна със семена и расте като виси по двойки на дървото. Смокинята увеличава броя и подвижността на сперматозоидите, а също така предотвратява мъжкото безплодие.
* Външният вид на сладкия картоф е подобен на панкреаса и балансира гликемичния индекс при диабетици.
* Маслината подпомага здравето и функцията на яйчниците.
* Грейпфрут, портокал и други цитрусови плодове са подобни на женските гърди и помагат за тяхното здраве и движение на лимфата.
* Лукът прилича на телесни клетки. Той помага за отстраняване на отпадъчните материали от всички клетки на тялото. Той дори причинява сълзи, които отмиват епителните слоеве на очите.

A piece of carrot is similar to the human eye. Scientific studies show that carrots improve blood flow and eye function.
* Tomatoes have four cameras like in the heart and are red in color. All studies show that tomatoes are good for the heart and blood.
* Grapes are heart-shaped, every grape looks like a blood cell, and studies show that grapes are serious food for the heart and blood.
* Nut has the look of a small brain. It is useful for brain functions.
* Beans has a kidney shape and improves kidney function.
* Celery, bok choy and rhubarb are similar to bones. These foods are good for bones, sodium ratios are equal to 23%. If you don't have enough sodium in your food, the body pulls it from the bones and the bones become weak. These foods are good for your skeleton.
* Eggplant, avocado and pear are targeted at the health and functions of the uterus and cervical in women, and their appearance is similar to these organs. Studies show that if women eat avocado once a week, it balances hormones, reduces unwanted postpartum weight, and prevents cervical cancer.
* The fig is full of seeds and grows hanging in pairs on the tree. Fig increases the number and mobility of spermatozoids, and also prevents male infertility.
* The appearance of sweet potatoes is similar to the pancreas and it balances the glycemic index in diabetics.
* Olive supports the health and function of the ovaries.
* Grapefruit, orange and other citrus fruits are similar to female breasts and help with their health and lymph movement.
* Onions look like body cells. It helps remove waste materials from all cells of the body. He even causes tears that wash away the epithelial layers of his eyes.

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...