Translate

Showing posts with label Bread. Show all posts
Showing posts with label Bread. Show all posts

2023/08/21

Bread

 Факт е, че ако ядем хляб с мая, тогава дрождите, попадайки в кръвта ни, започват да се размножават, консумират нашите витамини, микроелементи, протеини.
И в същото време отделят продуктите на своята жизнена дейност - токсини, тоест дрожди паразитират в тялото ни. И смятам съвременния хляб за едно от най-ужасните изобретения на човечеството.
Съвременната мая отива в глутенови капсули по време на печене. И в червата те се освобождават от тези капсули и увреждат лигавицата, нарушават нормалната чревна микрофлора. Освен това те паразитират не само в червата, но живеят в кръвната плазма и се размножават свободно (главно чрез пъпкуване). Това може да доведе до различни видове интоксикации, гъбични заболявания, отслабен имунитет, което може да доведе до много хронични заболявания и туморни процеси.
И ако спрем да ядем съвременен хляб с мая, то само след 5 години няма да открием дрождеви клетки в кръвната плазма.
До 40-те години на миналия век се използва съвсем различен вид дрожди. Наричаха ги още „хмел“.
Тези дрожди не се противопоставят на човешката симбиотична микрофлора (т.е. не убиват полезните бактерии, живеещи в дебелото черво), но тестото втасва за около един ден, което не устройва хлебарите.
За да интензифицират производствения процес, започнаха да използват дрожди от съвсем друг вид, които официално (и това е открита информация) се считат за „условно патогенни микроорганизми“, т.е. тези, които причиняват заболяване при определени условия, това е това, което днес се нарича "термофилни дрожди". На такава мая тестото втасва за около час.
Термофилните дрожди, които сега се използват при печенето на хляб, са АНТАГОНИСТИ на ЧОВЕШКАТА СИМБИОТИЧНА МИКРОФЛОРА.
Това означава, че секретите на тези дрожди убиват онези микроби в дебелото черво, които нормално трябва да произвеждат витамини, незаменими аминокиселини, полезни биологично активни вещества и много други, необходими на човешкото тяло за пълноценно функциониране, тоест за ЗДРАВЕ.
"Като прибавим и това че този "хляб" е въглехидрат с висок гликемичен индекс (75) и изстрелва инсулина рязко и бързо защото се вдига кръвната захар а с времето това прераства в инсулинова резистентност, диабет тип 2, сърдечно съдови заболявания, ракови заболявания (раковите клетки се хранят само със захар), и мозъчно дегенеративни заболявания.
Прави ни дебели и ни разболява като в същото време особено такъв тип въглехидрати са силно пристрастяващи и предизвикват желание за постоянната им и повишена консумация."

П. Станиславски

The fact is that if we eat bread with yeast, then the yeast, entering our blood, begin to reproduce, consume our vitamins, trace elements, proteins.
At the same time, they separate the products from their vital activity - toxins, that is, yeast parasites our body. And I consider modern bread one of mankind's most terrible inventions.
Modern yeast goes into gluten capsules when baking. And in the intestine, they are released from these capsules and damage the mucus, disrupting the normal intestinal microflora. In addition, they parasitize not only in the intestine, but live in the blood plasma and reproduce freely (mainly through budging). This can lead to various types of intoxication, fungal disease, weakened immunity, which can lead to many chronic illnesses and tumor processes.
And if we stop eating modern bread with yeast, only in 5 years we will not find yeast cells in our blood plasma.
Until the 1940s, a completely different type of yeast was used. They were also called "hops".
These yeasts do not resist human symbiotic microflora (t. is. do not kill the useful bacteria living in the colon), but the dough fits for about one day, which does not suit the breadmakers.
To intensify the production process, they started using yeasts of a completely different kind, which are officially (and this is open information) considered "conditionally pathogenic microorganisms", etc. is. the ones that cause illness under certain conditions is what is called "thermophilic yeast" today. On such yeast, the dough fits in about an hour.
Thermophilic yeast, which are now used in bread baking, are ANTAGONISTS of HUMAN SYMBIOTIC MICROFLORA.
This means that the secrets of these yeast kill those germs in the colon that normally need to produce vitamins, irreplaceable amino acids, useful biologically active substances and many more that the human body needs for full functioning, i.e. HEALTH.
"In addition to the fact that this "bread" is a carbohydrate with a high glycemic index (75) and releases insulin rapidly and quickly because blood sugar raises, and over time it grows into insulin resistance, type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer diseases (cancer cells eat only sugar), and brain. degenerative diseases.
Makes us fat and sick while especially these type of carbohydrates are highly addictive and cause a desire for constant and increased consumption. "

P. Stanislavski

2023/01/19

Изключих съвременния хляб от моята диета.

Изключих съвременния хляб от моята диета.
Факт е, че ако ядем хляб с мая, тогава дрождите, попадайки в кръвта ни, започват да се размножават, консумират нашите витамини, микроелементи, протеини.
И в същото време отделят продуктите на своята жизнена дейност - токсини, тоест дрожди паразитират в тялото ни. И смятам съвременния хляб за едно от най-ужасните изобретения на човечеството.
Съвременната мая отива в глутенови капсули по време на печене. И в червата те се освобождават от тези капсули и увреждат лигавицата, нарушават нормалната чревна микрофлора. Освен това те паразитират не само в червата, но живеят в кръвната плазма и се размножават свободно (главно чрез пъпкуване). Това може да доведе до различни видове интоксикации, гъбични заболявания, отслабен имунитет, което може да доведе до много хронични заболявания и туморни процеси.
И ако спрем да ядем съвременен хляб с мая, то само след 5 години няма да открием дрождеви клетки в кръвната плазма.
До 40-те години на миналия век се използва съвсем различен вид дрожди. Наричаха ги още „хмел“. Тези дрожди не се противопоставят на човешката симбиотична микрофлора (т.е. не убиват полезните бактерии, живеещи в дебелото черво), но тестото втасва за около един ден, което не устройва хлебарите.
За да интензифицират производствения процес, започнаха да използват дрожди от съвсем друг вид, които официално (и това е открита информация) се считат за „условно патогенни микроорганизми“, т.е. тези, които причиняват заболяване при определени условия, това е това, което днес се нарича "термофилни дрожди". На такава мая тестото втасва за около час.
Термофилните дрожди, които сега се използват при печенето на хляб, са АНТАГОНИСТИ на ЧОВЕШКАТА СИМБИОТИЧНА МИКРОФЛОРА.
Това означава, че секретите на тези дрожди убиват онези микроби в дебелото черво, които нормално трябва да произвеждат витамини, незаменими аминокиселини, полезни биологично активни вещества и много други, необходими на човешкото тяло за пълноценно функциониране, тоест за ЗДРАВЕ.

Рефлексология

  Рефлексология АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Защо да слагате щипк...